Dla kandydatów

Biofizyka molekularna, z grupy zagadnień z pogranicza fizyki, biologii, chemii i matematyki, wyewoluowała w spójną, szybko rozwijającą się dyscyplinę nauki, mającą szerokie odniesienia zarówno w medycynie, jak i w przemyśle (biotechnologia). Nowa specjalność Biofizyka molekularna umożliwia studentom harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie we wszystkich wymienionych dziedzinach nauk przyrodniczych, według specjalne w tym celu przygotowanego programu studiów.

Wyzwanie to wymaga stworzenia szeregu nowatorskich zajęć, jak na przykład unikalny w skali światowej wykład z pokazami i ćwiczeniami Fizyka z matematyką. Oba te przedmioty będą wykładane w ramach jednego bloku zajęć, w którym matematyka i fizyka tworzą spójną całość. Wykład ten będzie bazą dla kolejnych specjalistycznych wykładów, np. z biofizyki i metod fizycznych stosowanych w biofizyce.

Kolejne unikalne zajęcia to Pracownia biologii molekularnej, która, w odróżnieniu od innych zajęć realizowanych pod taką nazwą i pokazujących metody biologii molekularnej w przypadkowej kolejności, będzie logicznym ciągiem zajęć od projektowania genetycznego konstruktu kodującego pożądane białko, poprzez wykonanie tegoż konstruktu, wprowadzenie go do bakterii po izolację i wstępną charakteryzacje białkowego produktu.

W ciągu pierwszych dwóch lat studenci poznają podstawy współczesnej biologii, chemii, fizyki i matematyki i informatyki. W trakcie trzeciego roku zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi we współczesnej biofizyce (np. spektroskopią molekularną elektronową i oscylacyjną, jej aspektami absorpcyjnymi i emisyjnymi, w tym spektroskopią pojedynczych molekuł, spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometrią mas, mikroskopią sił atomowych, metodami relaksacyjnymi, krystalografią makromolekuł) na wykładach Spektroskopia molekularna i Metody biofizyki molekularnej. Pogłębią także wiedzę z chemii na wykładzie Chemia medyczna i podstawy projektowania leków, z biologii na wykładzie Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka, zapoznają się z podstawowymi metodami modelowania i projektowania molekularnego (wykład z ćwiczeniami Modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna) oraz poznają praktykę eksperymentu biofizycznego w ramach Pracowni biofizycznej dla zaawansowanych. W czasie czterotygodniowych praktyk wakacyjnych będą mieli okazję przyjrzeć się jak wygląda praca w wybranej przez nich instytucji np. w instytutach naukowych (np. Instytut Biologii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), prowadzących badania w zakresie biofizyki molekularnej i w dziedzinach pokrewnych, w firmach produkujących aparaturę naukowo-badawczą, a także w firmach rozprowadzających aparaturę stosowaną w biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, ochronie środowiska, diagnostyce molekularnej