Informacje bieżące

Rok akademicki 2019/2020


Propozycja pracy doktorskiej w Rudjer Boskovic Institute

Instytut Rudjer Boskovic w Zagrzebiu (Chorwacja) poszukuje wykonawcy (doktoranta) do realizacji finansowanego przez Croatian Science Foundation czteroletniego projektu z zakresu biofizyki molekularnej, bioinformatyki i molekularnego modelowania „Allosteric communication pathways in oligomeric enzymes”.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Projekt wykonywany jest we współpracy z grupą badawczą prof. dr hab. Agnieszki Bzowskiej z Zakładu Biofizyki, IFD WF UW. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o projekcie także pisząc na adres agnieszka.bzowska@fuw.uw.edu.pl lub pod numerem telefonu 22 55 32 341


Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego 2020

Tegoroczny Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego nie może odbyć się w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Planowane jest natomiast przeprowadzenie w tym samym terminie, czyli 25 kwietnia, Dnia Otwartego UW on-line. Pracownicy jednostek ogólnouniwersyteckich przedstawią informacje nt. oferty dydaktycznej wydziałów, zasad i procedury rekrutacji na studia I i II stopnia, a także warunków studiowania oraz możliwości rozwoju podczas studiów.

Zapraszamy do studiowania „Biofizyki molekularnej” w ramach kierunku „Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie”.

Prezentację specjalności „Biofizyka molekularna” możesz pobrać TUTAJ.


Lista potencjalnych opiekunów Zespołowych Projektów Studenckich na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej

W roku akademickim 2019/20 „Zespołowe Projekty Studenckie” (1100-ZPS(PRZ)) w ramach „Pracowni Biofizyki dla Zaawansowanych” będą mogli prowadzić:

 • prof. dr hab. Jan Antosiewicz
 • dr Anna Modrak-Wójcik
 • dr Marta Narczyk
 • dr Maria Winiewska-Szajewska

Fakultatywny wykład dla studentów

Zapraszamy studentów specjalności „Biofizyka molekularna”, a także wszystkich zainteresowanych biofizyką, na trwający 2 semestry wykład „Introduction to Molecular Biophysics and General Biology” organizowany w Instytucie Fizyki PAN. Sylabus wykładu dostępny jest TUTAJ.

Wykład odbywać się będzie we środy w godzinach 11-13, w sali B w Instytucie Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46. Pierwszy wykład już w najbliższą środę 9 października 2019.

Wykład będzie wygłaszany zasadniczo w języku angielskim. Po polsku wtedy, gdy danego dnia osoby nie znające języka polskiego będą na wykładzie nieobecne.

Po każdym semestrze można zdawać egzamin za 2 punkty ECTS. Język egzaminu do wyboru.


„Chemia fizyczna” 1100-2BB13
https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:1100-2BB13)

Pierwsze zajęcia odbędą się we środę 2 października 2019, o godzinie 10:15, w sali 1.03, w budynku Pasteura 5. Będzie to wykład połączony z ćwiczeniami. Harmonogram wykładów i ćwiczeń na rok akademicki 2019/20 znajdziesz TUTAJ.


„Wstęp do biofizyki” 1100-1BB05
https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:1100-1BB05)

Pierwszy wykład odbędzie się w piątek 4 października 2019, o godzinie 9:15, w sali 1.01, w budynku Pasteura 5. Harmonogram wykładów na rok akademicki 2019/20 znajdziesz TUTAJ.


„Pracownia Podstaw Biofizyki” 1100-3BB13
dla specjalności „Biofizyka molekularna”

https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:1100-3BB13)

Spotkanie organizacyjne i zajęcia z analizy danych

Pierwsze zajęcia „Pracowni Podstaw Biofizyki” odbędą się we środę 2 października 2019..

O godzinie 9:15, w sali 2.25, w budynku Pasteura 5 odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym omówiony zostanie program i organizacja zajęć Pracowni. Otrzymają Państwo opis pierwszego ćwiczenia Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Pierwsze dwa tygodnie semestru przeznaczone są na zajęcia z analizy danych. Zaliczenie tych zajęć jest warunkiem przystąpienia do części eksperymentalnej „Pracowni Podstaw Biofizyki”.

Zajęcia z analizy danych rozpoczną się we środę 2 października o godzinie 10:15. Będą odbywać się w sali 2.25 do godziny 13:00 i w sali 1.40 w godzinach 13:00-17:00. Drugie zajęcia odbędą się we środę 9 października (9:15-13:00 sala 2.25 i 13:00-17:00 sala 1.40).

Wszystkich, którzy mają taką możliwość, prosimy o przyniesienie na te zajęcia własnych komputerów z zainstalowanych programem Origin. Licencje programu dystrybuowane są bezpłatnie przez Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html


Prace licencjackie i magisterskie

Grupa badawcza dr hab. Anny Niedźwieckiej ze Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów zainteresowanych wykonaniem prac licencjackich i magisterskich w ramach realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu Sonata Bis dotyczącego oddziaływań i dynamiki strukturalnej białek o istotnym stopniu nieuporządkowania. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Rok akademicki 2018/2019


Zespołowe Projekty Studenckie na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej

W roku akademickim 2018/19 studenci specjalności „Biofizyka molekularna” po raz pierwszy realizowali Zespołowe Projekty Studenckie w ramach przedmiotu „Pracownia Biofizyczna dla Zaawansowanych”.

Zespół w składzie Sylwa Adamus, Julia Bartkowska i Daria Kamińska, pracujący pod kierunkiem dr Marty Narczyk, zajmował się udokładnianiem struktury przestrzennej białka, wyizolowanego z bakterii Helicobacter pylori, uzyskanej z dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach kompleksów białko/inhibitor.

Zespół w składzie Alicja Mazan, Karolina Perlik, Marlena Sykutowska, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Antosiewicza, badała, metodami spektroskopii dichroizmu kołowego i fluorescencji. kinetykę strukturalnych zmian chymotrypsyny wywołanych obecnością laurylosiarczanu sodu (zwanego potocznie SDS-em).


Kolejni absolwenci naszej specjalności

W roku akademickim 2018/19 dyplomy licencjata i magistra uzyskali następujący studenci specjalności „Biofizyka molekularna”:

Dyplom magistra:

Michał Białobrzewski, 28 listopada 2018
„Charakterystyka termodynamiczna oddziaływań białka eIF4E człowieka z analogami kapu 5′ mRNA z podstawnikami aromatycznymi”, promotor dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz

Marek Warzecha, 30 listopada 2018
„Wyznaczenie odległości między białkiem (enzymem) a ligandem na podstawie rezonansowego transferu energii wzbudzenia fluorescencji (FRET)”, promotor prof. dr hab. Ryszard Stolarski

Piotr Trochimczyk, 27 grudnia 2018
„Agregacja DNA obserwowana za pomocą spektroskopii korelacji fluorescencji”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska, prof. dr hab. Robert Hołyst

Paweł Kowalski, 27 września 2019
„Monitorowanie wpływu zatłoczonego środowiska na aktywność enzymatyczną proteazy NS3/4A wirusa zapalenia wątroby typu C”, promotor prof. dr hab. Joanna Trylska

Dyplom licencjata:

Oktawia Wawrzyńska, 17 grudnia 2018
„Synteza i charakteryzacja analogów fosfosiarczanu fosfoadenozyny jako potencjalnych inhibitorów sulfotransferaz”, promotor dr Joanna Kowalska

Barbara Klepka, 15 lipca 2019
„Szlak sygnałowy regulujący aktywność czynnika translacyjnego eIF4E – przegląd literaturowy i elementy badań doświadczalnych”, promotor dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz

Alicja Mazan, 20 września 2019
„Zastosowanie metody zatrzymanego przepływu z detekcją fluorescencyjną i CD do badania utraty struktury czwartorzędowej wybranych mutantów fosforylazy nukleozydów purynowych ze śledziony cielęcej”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska

Daria Kamińska, 25 wrzesnia 2019
„Wpływ warunków pomiaru i sposobu analizy danych na wynik eksperymentu ATR-FTIR charakteryzującego strukturę drugorzędową białek”, promotor prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska

Julia Bartkowska, 27 września 2019
„Analiza oddziaływań pomiędzy krótkimi transkryptami zawierającymi analogi ARCA i beta-S-ARCA a białkiem IFIT1”, prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, dr Renata Grzela

Pracę o tematyce biofizycznej na kierunku „Fizyka” wykonał i tytuł magistra uzyskał:

Paweł Czajka, 26 września 2019
„Dyfuzja Białek przy Powierzchniach”, promotor dr hab. Maciej Długosz

Gratulujemy wszystkim absolwentom !


Fakultatywny wykład dla studentów

Zapraszamy studentów specjalności „Biofizyka molekularna”, a także wszystkich zainteresowanych biofizyką, na trwający 2 semestry wykład „Introduction to Molecular Biophysics and General Biology” organizowany w Instytucie Fizyki PAN. Sylabus wykładu dostępny jest TUTAJ

Wykład odbywać się będzie we środy w godzinach 11-13, w sali B w Instytucie Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46. Pierwszy wykład już w najbliższą środę 6 marca

Wykład będzie wygłaszany zasadniczo w języku angielskim. Po polsku wtedy, gdy danego dnia osoby nie znające języka polskiego będą na wykładzie nieobecne.

Po każdym semestrze można zdawać egzamin za 2 punkty ECTS. Język egzaminu do wyboru.


Praca dla absolwentów

Instytut Fizyki PAN poszukuje wykonawcy (doktoranta) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu Sonata Bis dotyczącego oddziaływań i dynamiki strukturalnej białek o istotnym stopniu nieuporządkowania. Maksymalny okres zatrudnienia: 3.5 roku. Wynagrodzenie (stypendium doktoranckie): 3000 PLN miesięcznie. Zgłoszenia do 28 lutego 2019 r. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wstęp do biofizyki – wyniki kolokwium

Wyniki pierwszego kolokwium ze „Wstępu do biofizyki” będą omówione na początku wykładu w dniu 30 XI 2018.


Praca dla absolwentów

Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Zakładzie Biofizyki, Wydziału Fizyki UW poszukuje pracownika inżynieryjno-technicznego do pracy w projekcie NCN SONATA BIS. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Kolejni absolwenci naszej specjalności

W okresie czerwiec-wrzesień 2018 dyplomy licencjata i magistra uzyskali następujący studenci specjalności „Biofizyka molekularna”.

Dyplom magistra:

Anna Dobieżyńska, 4 lipca 2018
„Analiza oddziaływań pomiędzy krótkimi transkryptami RNA zawierającymi różne struktury kapu, a białkami rodziny IFIT”, promotor prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, dr Renata Grzela

Olga Perzanowska, 20 lipca 2018
„Synteza i właściwości koniugatów nanocząstek złota z analogami końca 5′ mRNA – sond molekularnych do badań metabolizmu mRNA”, promotor dr hab. Jacek Jemielity

Mateusz Kozarski, 20 lipca 2018
„Poszukiwania narzędzi molekularnych do badania enzymu cNIIIB: projektowanie, synteza oraz badanie właściwości inhibitorowych nowych analogów 5′-monofosforanu 7-metyloguanozyny”, promotor dr Joanna Kowalska

Anna Stefaniuk, 27 września 2018
„Badanie aktywności enzymatycznej białka Nudt15 względem mononukleotydowych analogów struktury kapu 5′ końca mRNA”, promotor dr Maciej Łukaszewicz

Mariusz Możajew, 27 września 2018
“Paramagnetyczne wzmocnienie relaksacji w badaniach białek natywnie nieustrukturyzowanych”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska, dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk

Magdalena Duda, 28 września 2018
„Wielofunkcyjne nanocząstki o właściwościach up-konwertujących światło podczerwone do światła widzialnego oraz down-konwertujących do światła podczerwonego po pobudzeniu laserem 808 nm – synteza, charakteryzacja i zastosowanie”, promotor dr Maciej Łukaszewicz, dr Bożena Sikora

Joanna Nerło, 28 września 2018
„Badanie procesu rozwijania jednotryptofanowych mutantów fosforylazy nukleozydów purynowych ze śledziony cielęcej metodami biofizycznymi, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska

Paweł Senator, 28 września 2018
„Porównanie dwóch zwierzęcych modeli autyzmu dziecięcego z wykorzystaniem widm spektroskopii NMR moczu szczurów”, promotor dr Anna Modrak-Wójcik, dr hab. Beata Toczyłowska

Dyplom licencjata:

Michał Białobrzewski, 29 czerwca 2018
„Homologia, struktura i funkcje kinaz białkowych. Przegląd badań oraz analiza roli wybranej kinazy związanej z procesami onkogennymi”, promotor prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Beata Starek, 26 lipca 2018
„Zastosowanie tlenku grafenu i nukleotydów znakowanych fluorescencyjnie do badań procesów związanych z metabolizmem końca 5′ mRNA”, promotor dr hab. Jacek Jemielity

Mikołaj Kuska, 17 września 2018
„Zastosowanie metod spektroskopowych do badania struktury drugorzędowej białka IFIT3”, promotor prof. dr hab. Jan Antosiewicz, dr Maria Górna

Jakub Janiec, 18 września 2018
„Badanie wpływu silnego pola magnetycznego na cytoszkielet komórki” promotor dr Maciej Łukaszewicz, dr hab. Jacek Kubiak

Gratulujemy wszystkim absolwentom !


Pracownia biofizyczna dla licealistów

Od października 2018 roku wznawiamy zajęcia z biofizyki dla licealistów na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej. W poprzednim roku akademickim zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W semestrze zimowym 2018/2019 będą się one odbywać we czwartki. Pierwsze zajęcia już we czwartek 11 października.


„Pracownia Podstaw Biofizyki” 1100-3BB13 dla specjalności „Biofizyka molekularna”
https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:1100-3BB13)

Spotkanie organizacyjne i zajęcia z analizy danych

Pierwsze zajęcia „Pracowni Podstaw Biofizyki” odbędą się we środę 3 października 2018.

O godzinie 9:15, w sali 1.40, w budynku Pasteura 5 odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym omówiony zostanie program i organizacja zajęć Pracowni. Otrzymają Państwo opis pierwszego ćwiczenia. Spotkanie potrwa około godziny. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

Pierwsze dwa tygodnie semestru przeznaczone są na zajęcia z analizy danych. Zaliczenie tych zajęć jest warunkiem przystąpienia do części eksperymentalnej „Pracowni Podstaw Biofizyki”.

Zajęcia z analizy danych rozpoczną się we środę 3 października o godzinie 10:15. Będą odbywać się w sali B0.02 w budynku Pasteura 5 (część B).

Wszystkich, którzy mają taką możliwość, prosimy o przyniesienie na te zajęcia własnych komputerów z zainstalowanych programem Origin. Licencje programu dystrybuowane są przez Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: https://www.fuw.edu.pl/oprogramowanie-licencje.html


Rok akademicki 2017/2018


Praca dla absolwentów

Instytut Fizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego pracownika inżynieryjno-technicznego. Zatrudnienie na okres próbny na 3 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejne 24 miesiące, a następnie na czas nieokreślony. Wynagrodzenie: 3000 PLN miesięcznie brutto + premia regulaminowa. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


Praca dla absolwentów

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (doktoranta) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej”. Maksymalny okres zatrudnienia: 33 miesiące. Zatrudnienie od 1 kwietnia 2018 r. Wynagrodzenie zgodnie z rekomendacją NCN. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


PRAKTYKI PRZEDDOKTORSKIE w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza zainteresowanych studentów do podjęcia 3-miesięcznych lub 6-miesięcznych praktyk przeddoktorskich w tematyce związanej z działalnością Instytutu Fizyki PAN (oferta zatrudnienia w Instytucie w wymiarze 1/2 etatu). Zaproszenie kierowane jest do studentów studiów II stopnia, którzy rozważają możliwość podjęcia studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN. Studenci „Biofizyki molekularnej’ zaproszeni są szczególnie do odbycia praktyk w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej.

Więcej szczegółów TUTAJ.


„Pracownia Biofizyki dla Zaawansowanych” 1100-3BB22

„Pracownia Biofizyki dla Zaawansowanych” rozpocznie się we środę 28 lutego 2018 spotkaniem organizacyjnym. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10:00 w sali 2.07 w budynku Pasteura 5 i będzie trwało maksymalnie godzinę. Omówiony zostanie program i organizacja Pracowni, a także przydzielone zostaną pakiety ćwiczeń poszczególnym grupom. Podczas spotkania studenci otrzymają opis Pracowni w wersji papierowej oraz opisy wszystkich ćwiczeń wybranego pakietu.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.


Kontynuujemy zajęcia dla licealistów zainteresowanych naukami przyrodniczymi

W listopadzie 2017 Wydział Fizyki uruchomił na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej zajęcia z biofizyki dla licealistów.
Uczniowie z klas biologiczno-chemicznych odkryli, że na Wydziale Fizyki mogą znaleźć coś, co ich interesuje. Uczniowie z klas matematyczno-fizycznych zobaczyli, że studiowanie nauk ścisłych na Uniwersytecie może być dobrą zabawą. Wszyscy przekonali się, że Uniwersytet Warszawski jest dobrym miejscem do studiowania nauk ścisłych i przyrodniczych na najwyższym poziomie.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Dlatego w semestrze letnim będą się one odbywać dwa razy w tygodniu. Pierwsze zajęcia już we wtorek 20 lutego.
Licealistów zainteresowanych udziałem w takich warsztatach prosimy o przekazanie informacji swojemu nauczycielowi fizyki, biologii lub chemii.


Nowi absolwenci naszej specjalności

W okresie październik-grudzień 2017 dyplomy licencjata i magistra uzyskali następujący studenci specjalności „Biofizyka molekularna”:

Dyplom magistra:

 • Marta Jardanowska, 27 listopada 2017
  „Badanie aktywności sieci wybranych neuronów nicienia C. elegans w procesach oddziaływania organizmu ze środowiskiem”, promotor prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Dyplom licencjata:

 • Magdalena Jędrzejczyk, 13 października 2017
  „Zastosowanie sondy fluorescencyjnej bis-ANS do badania kompleksów czynnika inicjacji translacji eIF4E z inhibitorowym białkiem 4E-BP1 oraz analogami kapu”, promotor dr Anna Modrak-Wójcik
 • Dominika Oleniacz, 21 grudnia 2017
  „Konstrukcja wektora do ekspresji białka TbHIT45 hydrolizującego strukturę kapu 5’końca mRNA i jego oczyszczanie na złożu powinowactwa”, promotor dr Maciej Łukaszewicz
 • Rafał Wójcik, 21 grudnia 2017
  „Analiza roli sfingolipidów w procesach neurodegeneracyjnych i nowotworowych”, promotor prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Gratulujemy wszystkim absolwentom !


Stypendia Ministra

Z przyjemnością informujemy, że dwójka magistrantów naszej specjalności, Pani Olga Perzanowska i Pan Mateusz Kozarski, otrzymała stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w roku 2017/2018.
Więcej informacje znajdziecie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_12/374cdf06a13783767e2aeb9e050dc47a.pdf
Gratulujemy studentom i ich opiekunom!


Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii 1100-2BB15

Zajęcia „Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii” rozpoczynają się we wtorek 5 grudnia 2017, w sali 4.101, w budynku Pasteura 5. Na pierwszym spotkaniu w każdej grupie zostanie przedstawiony program i zasady zaliczenia Pracowni. Obecność na zajęciach „Praktikum…” jest obowiązkowa.


Dla licealistów zainteresowanych naukami przyrodniczymi

W listopadzie 2017 Wydział Fizyki uruchomił na Pracowni Biofizyki, Chemii i Biologii Molekularnej zajęcia z biofizyki dla licealistów. Podczas warsztatów, poprzedzonych krótkim wykładem, uczniowie mogą samodzielnie sprawdzić, jak metodami fizyki bada się molekuły i kompleksy molekuł budujące organizmy żywe.
Pierwsze zajęcia pt. „Jak powstają kolory?” odbyły się 9 listopada, kolejne „Jak badamy aktywność katalityczną enzymów?” – 16 listopada, natomiast 23 listopada uczniowie poznawali barwniki roślinne podczas zajęć „Izolacja barwników roślinnych (chlorofilu oraz antocyjanów)”.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w takich warsztatach poproś swojego nauczyciela fizyki, biologii lub chemii, aby zarezerwował termin dla Twojej klasy.


Praca dla absolwentów

Nowo powstająca grupa badawcza ogłasza nabór osób zainteresowanych pracą naukową w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej w Instytucie Fizyki PAN w charakterze doktoranta, w projekcie dotyczącym oddziaływań i dynamiki strukturalnej białek o istotnym stopniu nieuporządkowania. Badania prowadzone będą metodami biofizyki molekularnej, genetyki i biochemii. Projekt przewiduje dwa stypendia doktoranckie w wysokości 3 000 PLN. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Zmiana lokalizacji biur Zakładu Biofizyki

W dniach 16-19 października 2017 biura Zakładu Biofizyki zostały przeniesione do nowej siedziby w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5. Do chwili przeniesienia laboratoriów, które nastąpi w późniejszym terminie, pracowników i doktorantów Zakładu można będzie zastać w poprzedniej lub nowej lokalizacji.
Nowe lokalizacje biur dostępne są na http://www.fuw.edu.pl/wyszukiwanie-pracownikow.html.


Studenckie Koło Biofizyki Molekularnej „Fluorofor” serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, we środę 11 października 2017 r., w nowo otwartej części budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, w sali B1.44, znanej również jako „Przylądek Horn”. Więcej o spotkaniu i samym Kole możesz przeczytać TUTAJ.


Kolejni absolwenci naszej specjalności

W okresie lipiec-wrzesień 2017 dyplomy licencjata i magistra uzyskało kilkoro studentów specjalności „Biofizyka molekularna”.

Dyplom magistra:

 • Aleksandra Dawidziak, 14 lipca 2017
  „Badanie fałdowania i agregacji białka EGFP (enhanced green fluorescent protein) w funkcji stężenia chlorowodorku guanidyny metodą szybkości sedymentacji”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska
 • Marta Pilz, 18 lipca 2017
  „Zastosowanie spektroskopii korelacji fluorescencji w badaniu dyfuzji w modelach tkankowych 3D”, promotor dr Krzysztof Krawiec, dr inż. Karina Kwapiszewska
 • Karolina Nasiłowska, 20 lipca 2017
  „Badanie specyficzności substratowej enzymu hNudt16 wobec oligonukleotydów zakończonych strukturą kapu”, promotorzy prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, dr Elżbieta Bojarska
 • Katarzyna Kantorowska, 18 września 2017
  „Optymalizacja nanocząstek opto-magnetycznych UCNPs&SPIONs@SiO2 o właściwościach up-konwertujących do zastosowań w biologii i medycynie”, promotorzy dr Bożena Sikora, dr Maciej Łukaszewicz
 • Piotr Jarzyna, 27 września 2017
  „Zastosowania technik mikropłytkowych w spektroskopowych i fenotypowych badaniach w środowisku komórkowym”, promotor prof. dr hab. Ryszard Stolarski
 • Joanna Stelmach, 29 września 2017
  „Badanie aktywności enzymatycznej białka Nudt12 względem dinukleotydowych analogów struktury kapu 5′ końca RNA”, promotor dr Maciej Łukaszewicz

Dyplom licencjata:

 • Agata Łuczak, 20 lipca 2017
  „Krystalizacja enzymu E. coli PNP w formie monokryształów odpowiednich do wyznaczenia struktury białka z dyfrakcji promieniowania X na krysztale”, promotor prof. dr hab. Maria Agnieszka Bzowska
 • Paweł Kowalski, 27 lipca 2017
  „Opracowanie nowej metody znakowania fluorescencyjnego końca 3′ mRNA”, promotor dr hab. Jacek Jemielity
 • Małgorzata Jabłońska, 6 września 2017
  „Badania struktury EGFP w środowisku kwaśnym metodą spektroskopii dichroizmu kołowego”, promotor dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska

Gratulujemy wszystkim absolwentom !


Witamy serdecznie nowych studentów. Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego na Wydziale Fizyki, która odbędzie się 3 października 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 w auli 0.03. Po inauguracji (około godziny 10.30) studentów specjalności „Biofizyka molekularna” zapraszamy do sali 2.03 na spotkanie informacyjne z opiekunem studiów I stopnia tej specjalności, prof. dr hab. Marią Agnieszką Bzowską oraz opiekunem studiów II stopnia, prof. dr hab. Ryszardem Stolarskim.


„Pracownia Podstaw Biofizyki” 1100-3BB13 dla specjalności „Biofizyka molekularna” – spotkanie organizacyjne

Pierwsze zajęcia „Pracowni Podstaw Biofizyki” odbędą się we środę 4 października 2017, o godzinie 10:00, w sali 1.38, w budynku Pasteura 5. Będzie to spotkanie organizacyjne, na którym omówiony zostanie program i organizacja zajęć Pracowni. Otrzymają Państwo opisy ćwiczeń, które będziecie wykonywać w kolejnym tygodniu. Spotkanie potrwa około godziny. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.


„Wstęp do biofizyki” 1100-1BB05

Pierwszy wykład odbędzie się we czwartek 5 października 2017, o godzinie 13:15, w sali 1.40, w budynku Pasteura 5. Będą to zajęcia wstępne i zakończą się około godziny 14:30.