Badania
Badania struktur makromolekularnych, ich dynamiki i funkcji
Struktura przestrzenna i molekularny mechanizm katalizy białek z rodziny fosforylaz nukleozydów purynowych
Rola końców 5′ mRNA i 5′ U snRNA (tzw. struktur kapu) w regulacji ekspresji genu
Mechanizm działania wybranych makrocząsteczek biologicznych i ich składników za pomocą spektroskopii absorpcyjnej, emisyjnej (fluorescencji, fosforescencji) i kinetyki enzymatycznej, w tym technik czasowo-rozdzielczych
Inicjacja translacji i transport wewnątrzkomórkowy: biofizyka oddziaływań białek i RNA